top of page

Privacy & Disclaimer

Privacy Policy

Algemeen beleid inzake gegevensbescherming

1.         VOORSTELLING

Bij Sustaynable weten we dat u om uw persoonsgegevens geeft. In dit algemene privacybeleid (het "Beleid") beschrijven we hoe we persoonsgegevens van u als klant van Sustaynable (hierna "u", "uw", "gebruiker") verzamelen en waarom we die verzamelen, wat we met uw persoonsgegevens doen, met wie we die delen, hoe we die beschermen en welke keuzes u kunt maken over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Dit beleid is van toepassing op al uw Persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt, of die worden verwerkt door of namens Sustaynable BV, een besloten vennootschap die is georganiseerd en bestaat volgens de wetten van België met statutaire zetel op Van De Reydtlaan 35, 2960 Brecht, België, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer BE073898062, info@systaynable.be (hierna "Sustaynable", "ons" of "wij") in het kader van uw gebruik van onze website https://www.sustaynable.be/ met geïntegreerde webshop (de "Website"), of andere diensten omtrent de producten die we verkopen en/of verdelen (gezamenlijk de "Diensten" of "Dienst").

Als u de bepalingen van dit beleid aanvaardt, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens op de in dit beleid beschreven wijze verwerken.

Aan het einde van dit beleid vindt u enkele definities van bepaalde sleutelbegrippen die in dit beleid worden gebruikt en die met een hoofdletter zijn geschreven (bijvoorbeeld Persoonsgegevens, Verwerking, Gegevensverwerker...).

2.         WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS? – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Sustaynable BV

Van De Reydtlaan 35, 2960 Brecht, België

BE073898062

info@systaynable.be

 

3.         WIE KUNT U CONTACTEREN VOOR VRAGEN OF VERZOEKEN? ONZE COÖRDINATOR VOOR GEGEVENSBESCHERMING - HET CONTACTPUNT VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit Beleid of over hoe Sustaynable uw persoonsgegevens (en de manier waarop we ze verwerken) verwerkt; of indien u vragen heeft over uw rechten; zoals uw recht op toegang, rectificatie of beperking, overdraagbaarheid... (Voor meer info over de rechten die u hebt op uw Persoonsgegevens, zie hoofdstuk 7), kan u contact opnemen met glenn@sustaynable.be  per e-mail. We zullen ons best doen om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

4.         BELANGRIJKSTE PRINCIPES

Wij waarderen de aan ons toevertrouwde Persoonsgegevens en wij zetten ons in om uw Persoonsgegevens op een eerlijke, transparante en veilige manier te verwerken. De belangrijkste principes zijn de volgende:

 • Wettigheid: wij verzamelen uw Persoonsgegevens alleen op een eerlijke, rechtmatige en transparante manier.

 • Gegevensminimalisatie: wij beperken het verzamelen van uw Persoonsgegevens tot wat direct relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 • Beperking van het doel: wij zullen uw Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, expliciete en legitieme doeleinden verzamelen en uw Persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

 • Nauwkeurigheid: wij houden uw Persoonsgegevens accuraat en up-to-date.

 • Gegevensbeveiliging en -bescherming: wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een passend niveau van gegevensbeveiliging en -bescherming te waarborgen met betrekking tot onder andere de aard van uw te beschermen persoonsgegevens. Dergelijke maatregelen voorzien in het voorkomen van ongeoorloofde bekendmaking of toegang, toevallige of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, of wijziging en elke andere onwettige vorm van Verwerking.

 • Toegang en rectificatie: wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met uw wettelijke rechten.

 • Bewaarbeperking: wij bewaren uw Persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 • Bescherming voor internationale doorgifte: wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens die buiten de EER worden doorgegeven, voldoende worden beschermd.

 • Waarborgen ten aanzien van derden: wij zullen ervoor zorgen dat de toegang tot en de overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met passende contractuele waarborgen.

 • Wettigheid van direct marketing en cookies: wanneer wij u promotiemateriaal sturen of cookies op uw computer plaatsen, zullen wij ervoor zorgen dat wij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

5.         GEGEVENSVERZAMELING: WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN OP WELKE WETTELIJKE GRONDEN?

Wanneer wij uw Persoonsgegevens nodig hebben om u een product of diensten aan te bieden, zullen wij u altijd duidelijk informeren welke van uw Persoonsgegevens wij verzamelen.

Hou er rekening mee dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als:

 1. u ons uw toestemming hebt gegeven voor de doeleinden van de Verwerking (zoals beschreven in de privacyverklaring met betrekking tot die specifieke Verwerking). Om twijfel te voorkomen, hebt u altijd het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken; of

 2. het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent; of

 3. het wettelijk verplicht is. 

Wij verzamelen specifiek informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

Sustaynable verzamelt voornamelijk de informatie die u als klant verstrekt bij het aankopen van producten op onze Website, of bij het invullen van het contactformulier op de Website, waaronder:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Email address

 • Telefoonnummer

 • Adres (voor levering)

 • Betalingsgegevens (bankkaartnummer; kredietkaartnummer)

 

Sustaynable zal alle informatie van u als klant vertrouwelijk behandelen en niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

We verhuren, verkopen of geven geen persoonlijke informatie vrij voor activiteiten die geen deel uitmaken van de Diensten.

 • CORRESPONDENTIE

Als u met ons correspondeert via e-mail, de postdienst of een andere vorm van communicatie, kunnen wij dergelijke correspondentie en de daarin opgenomen informatie bewaren en gebruiken om te reageren op uw vraag en/of u op de hoogte te stellen van nieuws of andere Dienst gerelateerde informatie. Belangrijk is dat e-mail- en postadresinformatie nooit wordt verkocht, gegeven of op andere wijze wordt gedeeld of bekendgemaakt aan derden, behalve zoals hierin beschreven.

 • INFORMATIE UIT ANDERE BRONNEN

We kunnen informatie over u ontvangen van andere bronnen, zoals onze agenten, verkopers, abonnees en serviceproviders, en van openbaar beschikbare bronnen. Indien wij uw gegevens van zulke derde partij ontvangen zullen wij u – in overeenstemming met artikel 14 GDPR – binnen een periode van 30 dagen de nodige informatie bezorgen die u toelaat om te begrijpen waar de gegevens van afkomstig zijn; waarom wij deze hebben ontvangen; voor welke doeleinden wij deze zullen gebruiken; en welke rechten u kan uitoefenen ten aanzien van deze gegevens.

 • URL- EN IP-ADRES

We verzamelen informatie over het gebruik van onze klanten en de navigatie van onze diensten. Deze informatie helpt ons om onze diensten beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze Services te beheren, trends te analyseren, bezoekersbewegingen bij te houden en brede demografische informatie te verzamelen die ons helpt bij het identificeren van de voorkeuren van bezoekers.

6.         VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Een dergelijk doel kan de verbetering van uw bezoek aan onze Website of App zijn, of het aanbieden van Diensten omtrent onze producten.

Het doel van elke Verwerking van uw Persoonsgegevens zal duidelijk worden gedefinieerd in de specifieke privacyverklaring met betrekking tot die specifieke Verwerking. Deze privacyverklaring zal toegankelijk zijn op bijvoorbeeld de Website, de App, in een elektronische nieuwsbrief, etc.).

7.         UW KEUZES EN RECHTEN (RECHTEN VAN DE BETROKKENEN)

Wij willen transparant zijn met u, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken.

7.1.      Uw rechten als betrokkene

 • Uw keuzes over hoe u gecontacteerd wilt worden

In deze context kunt u verschillende keuzes maken over hoe u door ons gecontacteerd wilt worden, via welk kanaal (bijvoorbeeld e-mail, mail, sociale media, telefoon).

Let op: als u geen keuze maakt, ontvangt u standaard onze promotie-uitingen met de normale frequentie van de betreffende publicatie.

 • Uw Persoonsgegevens

U kunt altijd contact opnemen met ons (zie hoofdstuk 3 "Wie kan u contacteren in geval van vragen of verzoeken?") om te weten te komen welke Persoonsgegevens wij gebruiken. U hebt het recht om uw Persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een algemeen gebruikt, gestructureerd en leesbaar formaat en om uw Persoonsgegevens door te geven aan een derde partij.

 • Uw correcties

Als u een fout vindt in uw Persoonsgegevens of als u deze onvolledig of onjuist vindt, kunt u ook van ons eisen dat wij deze corrigeren of aanvullen.

 • Uw beperkingen

U heeft het recht om een beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen voor zover de wet dit toestaat. In de praktijk betekent de beperking op de Verwerking van Persoonsgegevens het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • Uw bezwaren

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (indien u dat wenst, kunt u ons ook aangeven via welk kanaal en hoe vaak u liever door ons gecontacteerd wilt worden) of tegen het delen van uw Persoonsgegevens met derden voor hetzelfde doel.

U kunt uw toestemming voor de verdere verwerking van de door u verstrekte Persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met ons (zie paragraaf 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken heeft").

Bovendien kunt u van ons eisen dat wij uw gegevens wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk verplicht is).

Ten slotte wordt u erop gewezen dat u het recht hebt om een klacht in te dienen tegen de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8.         HOE HOUDT U UW PERSOONSGEGEVENS ACCURAAT EN UP-TO-DATE?

Het is belangrijk voor ons om een nauwkeurige en actuele administratie van uw Persoonsgegevens bij te houden. Gelieve ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen of fouten in uw Persoonsgegevens (zie paragraaf 3 "Wie kunt u contacteren in geval van vragen of verzoeken?").

Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat eventuele onjuiste of verouderde Persoonsgegevens worden verwijderd of dienovereenkomstig worden aangepast.

9.         HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens die worden verwerkt en, indien uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw Persoonsgegevens.

Als u meer informatie wenst over uw privacyrechten of als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons (zie paragraaf 3 "Wie kunt u contacteren in geval van vragen of verzoeken?").

10.       HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de wet of voor de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken.

Voor informatie over hoe lang bepaalde Persoonsgegevens waarschijnlijk worden bewaard voordat ze uit onze systemen en databases worden verwijderd, kunt u contact opnemen met ons (zie paragraaf 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt").

11.       BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden genomen tegen onwettige of ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw Persoonsgegevens, alsmede tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van de integriteit van uw Persoonsgegevens.

We updaten en testen onze beveiligingstechnologie voortdurend. We beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot die werknemers die deze informatie nodig hebben om u voordelen of diensten te kunnen bieden. Daarnaast trainen we onze medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van de privacy en veiligheid van uw gegevens.

Uw Persoonsgegevens worden alleen door een derde Gegevensverwerker verwerkt als die Gegevensverwerker akkoord gaat met de naleving van die technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

Het handhaven van de beveiliging van gegevens betekent het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens:

(a)        Vertrouwelijkheid: wij zullen uw Persoonsgegevens beschermen tegen openbaarmaking aan derden.

(b)        Integriteit: wij zullen uw Persoonsgegevens beschermen tegen wijziging door onbevoegde derden.

(c)        Beschikbaarheid: wij zorgen ervoor dat geautoriseerde partijen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens wanneer dat nodig is.

12.       GEBRUIK VAN COOKIES, WEBBEACANS OF SOORTGELIJKE APPARATEN

Cookies zijn stukjes data die een website naar de harde schijf van een gebruiker stuurt om deze te bewaren. Web beacons zijn transparante pixelafbeeldingen die worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over webgebruik, e-mailrespons en tracking.

De website maakt gebruik van cookies en web beacons om de functionaliteit op de website te verbeteren (bijv. gebruikers-ID en wachtwoordmeldingen) en om verkeersgegevens te verzamelen (bijv. welke pagina's het meest populair zijn).

Onze Website legt ook beperkte informatie vast (user-agent, HTTP-referrer, laatste door de gebruiker opgevraagde URL, client-side en server-side clickstream) over bezoeken aan onze Website; we kunnen deze informatie gebruiken om algemene verkeerspatronen te analyseren en om routinematig systeemonderhoud uit te voeren. U heeft veel keuzes met betrekking tot het beheer van cookies op uw computer. Alle belangrijke browsers staan u toe om cookies te blokkeren of te verwijderen van uw systeem. Om meer te weten te komen over uw vermogen om cookies en webbakens te beheren, kunt u de privacy-functies in uw browser raadplegen.

13.       OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen, kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

a)         Gemachtigd personeel van Sustaynable;

b)         Gelieerde ondernemingen van Sustaynable;

d)         Onze reclame-, marketing- en promotiebureaus: om ons te helpen de effectiviteit van onze reclamecampagnes en promoties te leveren en te analyseren;

e)         Zakelijke partners: vertrouwde bedrijven die uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken om u de door u gevraagde Dienst(en) te leveren en/of die u marketingmateriaal kunnen leveren (mits u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijk marketingmateriaal). We vragen dergelijke bedrijven om altijd te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit beleid en om veel aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Sustaynable uw persoonsgegevens deelt met Mailchimp (om u emails te kunnen sturen) of met sociale media platformen (om u informatie over ons bedrijf of producten te sturen);

f)         Dienstverleners: bedrijven die diensten verlenen voor of namens Sustaynable, met het oog op het verlenen van dergelijke diensten. Zo kan Sustaynable uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met:

 • YUKI - de digitale accountant van Sustaynable (voor facturatiedoeleinden);

 • Google Drive (voor data storage);

 • Teamleader (voor informatie over de klanten van Sustaynable bij te houden).

g)         Andere partijen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dit nodig is om Sustaynable te  beschermen: Sustaynable kan uw Persoonsgegevens delen met andere derden om te voldoen aan de wet, reglementaire verzoeken, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of juridische procedures;

i)          Andere partijen met uw toestemming of op uw aanwijzing: Sustaynable kan uw Persoonsgegevens met derden delen wanneer u toestemming geeft voor of vraagt om deze delen; en

j)          Elke andere derde partij die door Sustaynable aan u wordt gecommuniceerd voordat uw Persoonsgegevens met die derde partij worden gedeeld.

Houd er rekening mee dat derde partijen als bedoeld onder c) tot en met j) hierboven - met name dienstverleners die producten en/of diensten aan u kunnen aanbieden via diensten of via hun eigen kanalen - afzonderlijk Persoonsgegevens van u kunnen verzamelen. In dat geval zijn deze derden als enige verantwoordelijk voor de controle van dergelijke Persoonsgegevens en valt uw omgang met hen onder hun voorwaarden.

Van tijd tot tijd kunnen we samenwerken of afspraken maken met een andere partij om specifieke voordelen en/of diensten aan u als klant te leveren. Wij zullen dergelijke partners de informatie verstrekken die wij redelijkerwijs nodig achten om hen in staat te stellen dergelijke voordelen of diensten aan u te leveren. Als u geen marketingcommunicatie van onze partners of ons wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeur om niet te worden gecontacteerd kenbaar maken door een brief te sturen, te bellen of een e-mail te sturen naar de onderstaande contactgegevens om ons op de hoogte te stellen van uw voorkeur (zie paragraaf 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt").

14.       ONTOEPASBAARHEID VAN PRIVACYVERKLARINGEN VAN GELINKTE WEBSITES OF ANDERE DERDEN

Dit beleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens door Sustaynable. Aangezien de Diensten links naar andere websites bevatten, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken van dergelijke andere websites en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het misbruik van Persoonsgegevens door deze websites. We raden u aan om u ervan bewust te zijn dat wanneer u naar een andere website gaat, u hun privacyverklaring zorgvuldig moet lezen.

15.       JURIDISCHE INFORMATIE

De vereisten van dit beleid vormen een aanvulling op en vervangen geen andere vereisten die bestaan onder de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In het geval van tegenstrijdigheid tussen wat in dit Beleid is geschreven en de vereisten in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zal de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorrang hebben.

Door gebruik te maken van (een van) de Diensten gaat u akkoord met de voorwaarden die in dit Beleid zijn opgenomen en/of met enige andere overeenkomst die wij eventueel met u hebben. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, moet u geen gebruik maken van een van de diensten.

U gaat ermee akkoord dat elk geschil over privacy of de voorwaarden in dit Beleid, of enige andere overeenkomst die we met u hebben, zal worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot dit Beleid of de Website zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.

Aangezien onze organisatie, onze klanten en onze voordelen van tijd tot tijd veranderen, wordt verwacht dat dit Beleid ook kan veranderen. Wij behouden ons het recht voor om het Beleid te allen tijde te wijzigen, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u, anders dan het plaatsen van het gewijzigde Beleid op de Website. Wij kunnen periodieke herinneringen aan onze kennisgevingen en voorwaarden per e-mail sturen, maar u dient onze Website regelmatig te controleren om het huidige Beleid dat van kracht is en eventuele wijzigingen in het Beleid te zien. De bepalingen hierin vervangen alle eerdere kennisgevingen of verklaringen met betrekking tot ons Beleid.

16.       CONTACT

Als u vragen, problemen of klachten hebt over ons beleid, of als u zich zorgen maakt over de privacy bij Sustaynable of het gebruik van de diensten in het algemeen, of om uw rechten uit te oefenen, zoals uw recht op toegang, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid..., kunt u in het kader van dit beleid contact opnemen met ons (zie sectie 3 "Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt?").

17.       DEFINITIES

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a)         Verantwoordelijke voor de Verwerking of Verwerkingsverantwoordelijke: de organisatie die bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Concreet betekent dit Sustaynable.

b)         Gegevensverwerker: de persoon of organisatie die uw Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

c)         EER: de Europese Economische Ruimte (= lidstaten van de Europese Unie + Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

d)         Persoonsgegevens zijn alle gegevens die rechtstreeks op u betrekking hebben of die uw identificatie mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninggegevens, (geo-)locatie, enz.

e)         Verwerken/verwerken/verwerken betekent het verzamelen van, de toegang tot en alle vormen van gebruik van uw Persoonsgegevens.

18.       21. UPDATES

Het Beleid werd laatst aangepast op 28/06/2021.

bottom of page