top of page

aLGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN SUSTAYNABLE

1.    DEFINITIES

1.1.    Klant: de natuurlijk die als consument het Product zal gebruiken voor niet-professionele doeleinden, evenals de Professionele Klant; 

1.2.    Professionele Klant: de rechtspersoon die voor professionele doeleinden het Product zal gebruiken; 
 
1.3.    Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij er gebruik wordt gemaakt van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van het Product en waarbij er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

1.4.    Product: één of meerdere producten die worden aangeboden in de webshop/website van Sustaynable.

1.5.    Sustaynable of Wij: Sustaynable BV, een besloten vennootschap die is georganiseerd en bestaat volgens de wetten van België met statutaire zetel op Van De Reydtlaan 35, 2960 Brecht, België, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer BE073898062, info@systaynable.be

1.6.    Website: https://www.sustaynable.be/ 

2.    WIE IS SUSTAYNABLE?

2.1.    Maatschappelijke naam, zetel, adres en contactgegevens 


Sustaynable BV
Van De Reydtlaan 35, 2960 Brecht, België
BE073898062 
info@systaynable.be

3.    MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED

3.1.    Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op (1) elk aanbod dat door Sustaynable via haar Website wordt gedaan aan de Klant en (2) elke Overeenkomst op Afstand die wordt afgesloten met de Klant. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aan de Klant ter kennis gebracht voor het afsluiten van de Overeenkomst op Afstand. 

3.2.    Sustaynable levert het Product op het Belgische grondgebied en daarbuiten.

3.3.    Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds digitaal raadpleegbaar op onze Website en kunnen op eenvoudige wijze op een duurzame gegevensdrager worden opgeslagen.

3.4.    Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de andere partij.
3.5.    De Website zal beschikbaar zijn in het Nederlands.  

4.    AANBOD

4.1.    De eventuele duurtijd en de concrete voorwaarden die verbonden zijn aan de aanvaarding van een aanbod worden nader omschreven op de Website.

4.2.    Het aanbod voorziet in een duidelijk omschrijving van de voornaamste kenmerken van het Product. Indien het Product niet zou beantwoorden aan de omschrijving op de Website heeft u steeds de mogelijkheid om dit te herroepen overeenkomstig de modaliteiten zoals omschreven in deze algemene verkoopsvoorwaarden. 

4.3.    De Klant bevestigt dat hij uitvoerig is geïnformeerd over onderstaande zaken alvorens hij het aanbod heeft aanvaard:
-    de totale prijs van het Product (inclusief BTW en bijhorende belastingen);
-    de kosten die verbonden zijn aan eventuele levering van het Product of andere kosten ;
-    de stappen die moeten worden ondernomen alvorens de Overeenkomst op Afstand wordt afgesloten; 
-    het bestaan en voorwaarden van het herroepingsrecht;
-    de wijze van betaling, levering, uitvoering en termijn waarbinnen Sustaynable het Product zal leveren;
-    de termijn voor aanvaarding van het aanbod en de termijn waarbinnen de prijs geldig is;
-    de eventuele kosten die verbonden zijn aan het gebruik van communicatie op afstand wanneer deze op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
-    de wijze waarop de gearchiveerde overeenkomst door de consument te raadplegen is; 
-    de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
-    de overeenkomst enkel in het Nederlands zal kunnen worden gesloten;
-    de eventuele gedragscodes die door Sustaynable worden nageleefd en waar deze kunnen worden teruggevonden; en
-    de minimale duur van de Overeenkomst op Afstand in het geval er sprake is van een periodieke aflevering van het Product.

5.    OVEREENKOMST

5.1.    De Overeenkomst op Afstand komt tot stand nadat de Klant het aanbod heeft aanvaard. 

5.2.    De Klant zal zijn/haar bestelling kunnen plaatsen via de Website, waarbij onderstaande stappen worden doorlopen: 
-    het Product wordt door de Klant toegevoegd aan zijn/haar winkelmandje;
-    de Klant zal zijn/haar contact- en facturatiegegevens bezorgen; 
-    de Klant zal de leveringswijze en betaalmethode selecteren; 
De Klant zal op het einde van het online aankoopproces een overzicht krijgen waarbij zijn/haar bestelling zal worden bevestigd door op de knop met de vermelding “bestelling met betalingsverplichting” te klikken.

5.3.    Van zodra de Klant de bovenstaande stappen heeft doorlopen en de bestelling heeft geplaatst zal Sustaynable per e-mail een bevestiging sturen dat zij hiervan kennis heeft genomen waarna de overeenkomst niet meer kan worden ontbonden in zoverre toegestaan door toepasselijke recht. 

5.4.    De Klant behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en haar eigen verplichtingen te beëindigen bij niet-uitvoering van de overeenkomst door Sustaynable.

5.5.    Sustaynable zal de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 1184 Burgerlijk Wetboek te allen tijde naleven.

6.    HERROEPINGSRECHT EN MODALITEITEN 

6.1.    Dit hoofdstuk 6 is niet van toepassing op Professionele Klanten. De vermelding “Klant” heeft dus enkel betrekking op natuurlijke personen; 
6.2.    De Klant heeft een periode van 14 dagen na fysiek ontvangst van het Product om zonder enige redenen de Overeenkomst op Afstand te herroepen en bijgevolg te ontbinden.
6.3.    De Klant zal voor de uitoefening van het herroepingsrecht gebruik maken van het standaard herroepingsformulier [LINK].  
6.4.    De Klant bevestigt eerst Sustaynable op de hoogte te zullen brengen van het uitoefenen van het herroepingsrecht. De Klant bevestigt dat de kosten die verbonden zijn aan de terugzending van het Product door hem/haar zullen worden gedragen.
6.5.    Sustaynable bevestigt dat zij na een geldige en conforme uitoefening van het herroepingsrecht waarbij de verzegeling van het Product niet werd doorbroken en het Product in originele staat werd terugbezorgd binnen een termijn van 14 dagen na kennisname van uitoefening van het herroepingsrecht zal overgaan tot terugbetaling van de ontvangen gelden door middel van hetzelfde betaalmiddel dat werd gebruikt door de Klant. Sustaynable is niet gehouden om bijkomende kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het herroepingsrecht te gaan vergoeden.
6.6.    De Klant verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de verpakking van het Product is verzegeld. 
6.7.    De Klant kan enkel van zijn herroepingsrecht gebruik maken indien de verzegeling van het Product niet werd verbroken en het Product met alle toebehoren in originele staat wordt terugbezorgd aan Sustaynable binnen de in artikel 6.1 bepaalde termijn en conform de hierin geformuleerde instructies.
6.8.    De Klant bevestigt dat het Product omwille van hygiënische redenen werd verzegeld en bijgevolg niet zal kunnen worden teruggeven (of herroepen) wanneer de verzegeling wordt doorbroken. 
6.9.    De Klant bevestigt dat wanneer het Product wordt teruggegeven na de termijn van 14 dagen deze door Sustaynable niet zal worden aanvaard en bijgevolg niet zal worden terugbetaald.  

7.    PRIJS & BETALING

7.1.    Het Product zal worden aangerekend tegen de prijs zoals aangegeven op het moment van de bestelling op de Website.
7.2.    Sustaynable behoudt zich het recht voor om de prijs van het Product alvorens dat er een bestelling wordt geplaatst of een bestelproces wordt opgestart te kunnen aanpassen. 
7.3.    De prijs van het Product wordt steeds in Euro vermeld op de Website en is inclusief alle administratiekosten en belastingen waaronder begrepen BTW. 
7.4.    De levering- en transportkosten van het Product worden afzonderlijk aangegeven in het bestelproces. De factuur van het Product zal steeds een detail geven van de leveringskosten en BTW. 
7.5.    De betaling van het Product zal verlopen via de Website overeenkomstig de geselecteerde betalingsmodaliteit.
7.6.    De Klant aanvaardt dat de levering vertraging kan oplopen wanneer de betaling niet wordt uitgevoerd en/of bevestigd. 
7.7.    Sustaynable behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren wanneer er sprake is van een fraude of een geschil. 

8.    LEVERING

8.1.    Het Product zal worden geleverd op een plaats in België of daarbuiten overeenkomstig de voorwaarden zoals omschreven in het bestelproces. 
8.2.    De Klant zal aansprakelijk zijn voor een foutieve levering indien de meegedeelde gegevens incorrect waren. 
8.3.    De Klant bevestigt kennis te hebben genomen van de verschillende leveringswijzen op de Website van Sustaynable.
8.4.    De Klant bevestigt kennis te hebben genomen van de kosten en leveringstermijn die verbonden is aan de gekozen leveringsmodaliteit.
8.5.    Sustaynable zal steeds de nodige inspanningen leveren om de goederen tijdig te leveren en uiterlijk binnen de 30 dagen na bestelling. 
8.6.    De Klant bevestigt dat van zodra het Product is geleverd de hieraan verbonden risico’s inzake diefstal, verlies en beschadiging ten laste zijn van de Klant. 
8.7.    De bestelling van het Product zal worden aangeboden aan de Klant of eenieder die aanwezig is op het leveringsadres. De Klant bevestigt dat Sustaynable niet aansprakelijk is voor mogelijke schade ten gevolge van de ontvangst van het geleverde Product op het leveringsadres door een ander persoon. Indien er niemand aanwezig is om het Product in ontvangst te nemen op het moment van levering zal er een bericht van aanbieding worden achtergelaten waar en wanneer het Product zal kunnen worden opgehaald. Indien het Product niet wordt opgehaald zal dit worden terugbezorgd naar de opslagplaats van Sustaynable en zal de Klant opnieuw contact opnemen met Sustaynable om op eigen kosten een nieuwe levering te organiseren.
8.8.    Indien het Product niet wordt opgehaald zal dit worden terugbezorgd naar de opslagplaats van Sustaynable en zal de Klant opnieuw contact opnemen met Sustaynable om op eigen kosten een nieuwe levering te organiseren.
8.9.    De Klant bevestigt dat Sustaynable niet aansprakelijk is voor de onrechtstreekse schade die het gevolg is van een laattijdige of niet-levering door de vervoerder.
8.10.    Indien het Product niet voorradig is zal de Klant hiervan op voorhand op de hoogte worden gesteld.
8.11.    De Klant waarborgt dat hij zichtbare gebreken aan het Product binnen de 5 dagen na levering zal melden aan Sustaynable op het e-mail adres info@systaynable.be. Indien deze termijn van 5 dagen niet wordt gerespecteerd verliest de Klant zijn recht op het indienen van een klacht voor zichtbare gebreken. De klachten voor zichtbare gebreken zullen slechts worden behandeld indien het Product nog niet werd gebruikt en de verzegeling niet werd verbroken.

9.    GARANTIE

9.1.    Sustaynable zal ervoor zorgen dat het Product voldoet aan de specificaties zodat het bruikbaar is door de Klant. 
9.2.    Sustaynable verbindt zich ertoe om het geleverde Product te zullen vervangen indien het geleverde Product niet beantwoordt aan de bestelling van de Klant. Indien de vervanging van het Product onmogelijk of disproportioneel is, verbindt Sustaynable zich ertoe om de ontvangen betalingen terug te betalen aan de Klant. 
9.3.    Sustaynable is jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Deze wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing op elk gebrek aan overeenstemming met (1) de kenmerken; (2) kwaliteit; (3) doeleinden van het Product.
9.4.    De Klant verbindt zich ertoe om binnen de termijn van 2 maanden, die begint te lopen nadat de Klant kennis heeft gekregen van het gebrek aan overeenstemming, Sustaynable hiervan op de hoogte te brengen op het e-mail adres info@sustaynable.be samen met het aankoopbewijs. Indien deze termijn van 2 maanden niet wordt gerespecteerd verliest de Klant zijn recht op vervanging. 
9.5.    De Klant kan aanspraak maken op de wettelijke garantie zoals voorzien in artikel 1641 tot 1649octies Burgerlijk Wetboek.

10.    AANSPRAKELIJKHEID

10.1.    Sustaynable is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van het verkeerd gebruik door de Klant van het Product. 
10.2.    Sustaynable is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een opzettelijke fout, grove schuld, fraude of bedrog begaan door Sustaynable.
10.3.    De aansprakelijkheid van Sustaynable is beperkt tot enkel de rechtstreekse schade van de Klant. Sustaynable kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade die de Klant zou hebben.
10.4.    De aansprakelijkheid van Sustaynable is in zoverre dit is toegestaan door het toepasselijke recht in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de Klant aangekochte Producten onder de Overeenkomst op Afstand, behoudens andersluidend beding in deze algemene verkoopsvoorwaarden.
10.5.    Elk geval van overmacht kan Sustaynable ontslaan van iedere verbintenis, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 

11.    OVERMACHT

11.1.    In geval van overmacht zijn zowel de Klant als Sustaynable bevrijd van hun verplichtingen onder de Overeenkomst op Afstand. In dergelijk geval hebben zowel de Klant als Sustaynable de mogelijkheid om hun verplichtingen op te schorten gedurende de situatie van overmacht, ofwel de Overeenkomst op Afstand definitief te ontbinden.
11.2.    De volgende situaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, worden beschouwd als een situatie van overmacht: een natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, pandemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, elke vorm van collectieve actie of conflict, evenals elke omstandigheid die de normale productie, verzending of vervoer van producten zou verhinderen, en andere vergelijkbare situaties die de Klant, Sustaynable, haar onderaannemers, haar leveranciers of haar vervoerders kunnen beïnvloeden.

12.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1.    De inhoud en structuur van de Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sustaynable of rechthoudende derden. Deze Website is eigendom van Sustaynable.
12.2.    Het is de Klant niet toegelaten om op welke wijze dan ook de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te nemen, te wijzigen, over te dragen, te publiceren, aan te passen.
12.3.    Het Product is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan Sustaynable. 
12.4.    De benaming van onze producten op de webshop/website zijn het geregistreerd woordmerk van Sustaynable of van haar leveranciers (in welk geval Sustaynable het recht heeft om deze te gebruiken). Elk gebruik van dit teken is verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Sustaynable. 

13.    VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 
13.1.    De persoonsgegevens van de Klant worden door Sustaynable in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijk verwerkt.
13.2.    Sustaynable zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring https://www.sustaynable.be/privacy-policy en overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de wet van 30 juli 2018 betreffende bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegeven. 

14.    KLACHTEN

14.1.    Eventuele klachten van de Klant over het Product zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden behandeld door Sustaynable en uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst worden beantwoord. 
14.2.    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op Afstand moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sustaynable nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

15.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

15.1.    De Overeenkomst op Afstand wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht ongeacht de woonplaats van de Klant.
15.2.    Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst op Afstand vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek. Daarnaast is Sustaynable ook bevoegd om een geschil aanhangig te maken bij elke andere rechtbank die bevoegd is volgens de wet om hiervan kennis te nemen.
15.3.    Tot slot heeft de Europese Unie een online platform uitgewerkt voor online discussies via alternatieve geschillenbeslechting. Deze kan u terugvinden via volgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

16.    OVERIGE BEPALINGEN 

16.1.    Eventuele wijzigingen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen steeds op gepaste wijze worden bekendgemaakt.
16.2.    Alle mededelingen of kennisgevingen waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden of Overeenkomst op Afstand voorzien of die ermee verband houden, moeten schriftelijk gebeuren. Kennisgevingen of mededelingen per post of e-mail zijn toegelaten. Deze mededelingen of kennisgevingen dienen te worden gericht aan het e-mail adres info@sustaynable.be of adres zoals hierboven weergegeven.
16.3.    Geen enkele partij wordt geacht afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak dat zij heeft onder of ten gevolge van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de Overeenkomst op Afstand tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk werd meegedeeld.
16.4.    Indien enige bepaling in deze algemene verkoopsvoorwaarden of de Overeenkomst op Afstand onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden, en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. In voorkomend geval zullen de Klant en Sustaynable onmiddellijk te goeder trouw besprekingen voeren om de ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en die zo nauw mogelijk aansluit bij de intentie die aan de ongeldige of onafdwingbare bepaling ten grondslag lag.

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2021

bottom of page